خاطرات من

  • ۰
  • ۰

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

پایان نامه مدیریت
انجام پایان نامه مدیریت
انجام پایان نامه ارشد مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی وآدم ی در پروگرام ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت کنترل است که جهت دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا آدم ها درمورد مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه میزان علمی است و مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت روش فرا گرفت بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با روش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که سبب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»
نظریه نقشهای مدیریتی


جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد بایستی ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی کار ها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با تحقیق مدیریت برای اداره تاثیر گذار هر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی ترکیبی » را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیـستم و یک سیسـتم اجتماعی رابطه دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیـستم های اجتماعی مرکب از خرده سیسـتم های به پیوسته خیلی ی هستند . که حاوی خرده سیسـتم های آدم ی ، اجتماعی اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم گیری تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین دلیل می نماید که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی رئیس ،مبتکر نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط میانی در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان بسیار زیاد شلوغ است و مراجعه مکرر افراد سبب انقطاع کارشان می شود . و اکثرا مجبورند جهت نظارت در رفت وامد باشند برای پرسنل خود ماموریتهای کاری ویِژگزینشه تعیین کنند وبا پروگرام عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است نقش حلقه واسطی را بین مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ،اماده کردن اطلاعات جهت تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی میانی موفق بوده عملکرد کلی واحدهای عمده را بررسی می کنند درمورد موضوعات موارد کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند .
هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی جهت ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق همموسیقی کردن اهداف یاـ وضعیت روز ویرایش و بازبینی روشهای حصول این اهداف انجام می شود .
ماکسی م گورکی می گوید :چنانچه کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است چنانچه وظیفه باشد زندگی بردگی است .
خلاقیت مدیران

هر مدیری بایستی خلاقیت داشته باشد خلاقیت به مفهوم به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد فکر یا مفهوم . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق همموزیک کردن اهداف با وضعیت روز و بازبینی و اصلاح روش های حصول این اهداف انجام می شود .
چه فردی خلاقیت و نوآوری می نماید ؟
هر آدم مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نبایستی خلاقیت تنها در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است پیشگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت قلیلی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو مساوی ارتقا داد.

مدیریت خوب موثر

مدیریت موفق موثر جمله است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همین طور نشان داد که چنانچه کارکنان، انگیزش داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر موثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .

چطور می توان مدیرموفق وموثر ی بود ؟

برای موفق و موثر بودن توانای های ذاتی اکتسابی معین ی ضروری است . مدیر موثر نیاز به توانای های فنی آدم ی ادراکی ، طراحی و حل موارد دارد . مدیر خوب ، نگرش انگیزه های معین ی دارد. انعام های سازمانی (اضافه حقوق ارتقاء ...) جو سازمانی بر انگیزه انگیزش وی تاثیر دارد . یکی دیگر از موفق یت رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان خوب یت می اورد . نقد میزان موفق یت موثر بودن هر مدیر بر طبـق دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .

پروگرام ریزی

وقت ی که آدم ی در مسیر افزایش عقلانی خود به ضرورت پروگرام ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان وسائل ی در خدمت مدیریت و فرمانبردار ی ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند که بدون برنامـه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات تداوم بخشند.

تعریف برنامـه ریزی

جهت دست پیدا کردن به هدف مورد نظر ، می بایست قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامـه ریزی کافی صورت بگیرد.« پروگرام ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد ».

فلسفۀ و ضرورت برنامـه ریزی

فلسفۀبرنامـه ریزی به عنوان نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، اندیشه و عزم راسخ به پروگرام ریزی منظم همیشگـی است ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامـه ریزی دارند پس ضرورت پروگرام ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به پروگرام ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ گذاشته ا در محیطی متحول کار می کنند».

سازماندهی

آدم ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگانۀ به جستجو در جهان ی اطرافش پرذاخته تلاش می نماید تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . آدم امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون خواندن روزنامـه و کتاب یا به مکامل عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی آدم ها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت ، روانشناسی جامعه شناسی ، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم شناسی، مهندسی مدیریت بیمارستانی و ... پدید آمده اند هر یک چیزی برای ن مساله افزوده اند .

تعریف سازماندهی
سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد .

  • ۹۵/۰۵/۰۲
  • سینا مرادمند

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی